محیط کشت MRS آگار

محیط کشت MRS آگار

کیولب

دسته: محیط کشت

توضیحات

محیط کشت MRS آگار:

محیط کشت ام آر اس آگار محیط کشت MRS Agar برای جدا سازی، شمارش و کشت از گونه های لاکتو باسیلوس به کار می رود. محیط MRS Agar و MRS Broth حاوی پپتون و دکستروز هستند که نیتروژن، کربن و سایر عناصر لازم برای رشد را تامین می کنند. Polysorbate80 ، استات، منیزیم و منگنز عوامل رشد را برای کشت انواع لاکتو باسیلوس فراهم می کند. همچنین مواد ذکر شده ممکن است رشد برخی از ارگانیسم ها را به غیر از لاکتو باسیل ها مهار کند.