ویولت رد بایل دکستروز آگار(VRBD)  100 گرمی

توضیحات

ویولت رد بایل آگار VRB

ویولت رد بایل آگار VRBیک محیط انتخابی برای جداسازی و تشخیص انتروباکتریاسه Enterobacteriaceae در صنایع غذایی است.

با استفاده از ویولت رد بایل آگار و با اضافه کردن گلوکز و حذف لاکتوز عمل جداسازی و شمارش کلی فرم ها را به راحتی میتوان انجام داد.

ویولت رد بایل آگار به دلیل حضور مهار کننده هایی مثل نمک صفرا و کریستال ویولت، انتخابی عمل می کند. کریستال ویولت، مانع از رشد ارگانیسم های گرم مثبت به خصوصاستافیلوکوک هامی شود

پپتون و عصاره مخمر یک محیط غذایی مناسب رشد باکتری را فراهم می آورند و عصاره مخمر موجود درمحیط یک منبع تامین کننده ویتامین ها ی گروهBمی باشد.از دو ماده دکستروز و نوترال رد برای شناسایی تخمیر گلوکز توسط باکتری استفاده میشود و نمک صفراوی و کریستال ویولت موجود از رشد باکتری های گرم مثبت جلوگیری مینماید.

ویولت رد بایل آگار از رشد بسیاری از میکروارگانیسم‌های نامطلوب (ناخواسته) جلوگیری می‌شود در حالی که می‌توان باکتری‌های مد نظر را شناسایی کرد. ارگانیسم‌هایی که به سرعت لاکتوز را مورد تهاجم قرار می‌دهند کلنی های بنفشی ایجاد می‌کنند که هاله بنفشی دارد. باکتری‌های غیر تخمیر کننده و آنهایی که به کندی لاکتوز را تخمیر می‌کنند، کلنی‌های کم رنگ با نواحی سبز رنگ تولید می‌کنند. در صورتی که محیط کشت به رنگ قرمز دربیاید و حاوی مناطقی از رسوب قرمز رنگ باشد، نشان از حضور انتروباکتریاسیا لاکتوز مثبت، کلیفرم و اشریشیا کلی است.

کلنی‌های صورتی نقطه به نقطه نشان از حضور باکتری انتروکوک است و محیط کشت بی رنگ انتروباکتری‌های لاکتوز منفی را نشان می‌دهد.

هضم پپتیدی بافت حیوانی و عصاره مخمربه عنوان منبع کربن، نیتروژن، ویتامین و دیگر مواد معدنی اساسی جهت رشد به کار می‌روند. لاکتوز کربوهیدرات قابل تخمیری است که استفاده از آن منجر به تولید اسید می‌شود و نوترال رد میزان اسیدی بودن محیط را مشخص می‌کند.

سدیم کلرید جهت حفظ تعادل اسمزی استفاده می‌شود

جهت انکوبه کردن محیط کشت داده شده را به مدت 24 تا 48 ساعت در دمای 37 درجه قرار دهید