محیط کشت مکانکی آگار

محیط کشت مکانکی آگار

کیولب

دسته: محیط کشت

توضیحات

محیط کشت مکانکی آگار:

محیط کشت مکانکی آگار یک محیط کشت افتراقی- انتخابی است که برای تشخیص میکروارگانیسم های کلی فرم و پاتوژن روده ای مورد استفاده قرار می گیرد.

محیط کشت مکانکی آگار حاوی نمک های صفراوی است که از رشد باکتری های گرم مثبت جلوگیری می کند.

همچنین قابلیت تشخیص باکتری های روده ای که توانایی تخمیر لاکتوز را دارند با استفاده از نشانگر pH قرمز خنثی در محیط فراهم می سازد.

ویژگی محیط کشت مکانکی آگار(MA):

محیط کشت افتراقی- انتخابی

  1. مشاهده کلنی های بی رنگ روی محیط در صورت لاکتوز منفی بودن نمونه

مشاهده کلنی های ارغوانی روی محیط در صورت لاکتوز مثبت بودن نمونه

کاربرد محیط کشت مکانکی آگار(MA):

  1. جداسازی باکتری های گرم منفی
  2. تشخیص میکروارگانیسم های روده ای در آزمایشگاه میکروب شناسی