محیط کشت EC براث

محیط کشت EC براث

100 گرمی کیولب

دسته: محیط کشت

توضیحات

محیط کشت EC براث :


محیط کشت ای سی براث کیولب یک محیط غنی سازی شده انتخابی است که برای جداسازی کلیفرم ها از جمله E.coli در نمونه های آب و مواد غذایی مورد استفاده قرار می گیرد. این محیط کشت به دلیل داشتن نمک های صفراوی از رشد باکتری های گرم مثبت جلوگیری می کند. همچنین به دلیل تخمیر لاکتوز موجود در محیط توسط باکتری ها، از بافر فسفات جهت کنترل pH استفاده می شود.

ویژگی محیط کشت ای سی براث :

  1. محیط کشت اختصاصی
  2. به حداقل رساندن رشد باکتری های غیر کلی فرم
  3. حاوی نمک صفراوی برای مهار رشد انتروکوک ها و اسپور ها
  4. تشخیص باکتری تخمیر کننده لاکتوز با لوله دورهام موجود در محیط کشت


  1. یکی از انواع محیط های کشت انتخابی

کاهش رشد باکتری های گرم مثبت

  1. امکان مشاهده گاز در لوله دورهام در صورت وجود باکتری تخمیر کننده لاکتوز( E.coli)

موارد استفاده و کاربرد محیط کشت ای سی براث :

  1. برای آزمایش تایید کنندهE.coli
  2. موجود در شیر و محصولات لبنیE.coliبرای شمارش احتمالی

اشرشیاکلی که به اختصار E.coli نوشته می شود، یک باکتری گرم منفی از خانواده انتروباکتریاسه می باشد. این باکتری به طور کلی بی ضرر است، اما برخی از سویه های آن باعث مسمویت غذایی می شود. محیط کشت ای سی براث(ec broth) یک محیط کشت اختصاصی است که به شناسایی کلی فرم ها و E.coli موجود در مواد غذایی مورد استفاده قرار می گیرد.