کیت کلر و پی اچ پالین تست
کیت کلر و پی اچ پالین تست
کیت کلر و پی اچ پالین تست

کیت کلر و پی اچ پالین تست

پالین تست

دسته: تست کیت آب

توضیحات

پالین تست انگلستان یکی از کمپانیهای معتبر در زمینه صنعت آب و فاضلاب می باشداز این رو یکی از محصولات این کمپانی کیت اندازه گیری کلر و پی اچ می باشد

کیت کلروپی اچ پالین تست دارای40عدد قرص که شامل 20عددقرص DPD1 و 20عددقرص فنول رد یا Ph می باشد قرصها درورقهای 10عددی با پوشش آلومینیومی جهت استفاده بهتر و طول عمر بیشتر نگهداری می شود

کیت کلر پالین تست انگلستان دارای رنج 0.1 می باشد

قرصهای دی پی دی پالین تست در سه مدل موجود می باشد

قرص دی پی دی وانDPD1 جهت اندازه گیری کلرآزاد

قرص دی پی دی تری جهت اندازه گیری کلرتوتال

قرص DPD4 دی پی دی فور جهت اندازه گیری ازن در آب