قرص دی پی دی پالین تست

قرص دی پی دی پالین تست

لوازم آزمایشگاهی

دسته: تست کیت آب

توضیحات

استفاده از قرص دی پی دی-قرصDPDجهت اندازه گیری کلر در آب یکی از روشهای استاندار در این زمینه می باشد و این روش در تمامی آزمایشگاههای دنیا به رسمیت شناخته شده است

استفاده از قرص دی پی دی-قرص DPD سنجش کلر در آب را برای کاربر بسیار ساده کرده است در عین حال بسیار دقیق نیزمیباشد

در صورت وجود کلر آزاد در محلول با قرص دی پی دی -قرصDPDیادی اتیل-پی-فنیلن دی آمین(DPD)واکنش داده و تولید رنگ صورتی می کند

شدت رنگ بوجود آمده در محلول بستگی به میزان غلظت کلرازاد در آن محلول دارد

قرصهای دی پی دی-DPD کمپانیPALINTEST انگلستان جزء یکی از بهترین قرصهای اندازه گیری کلر در اب می باشند و نسبت به سایر قرصهای کمپانیهای دیگر دارای سرعت حلالیت بسیار بالاتری می باشند

قرص دی پی دی DPD کمپانی PALINTESTدارای کمترین میزان کدورت در آب می باشد و به همین دلیل رنگ بسیار شفاف تر و دقیق تری را ایجاد می کند

قرصهای دی پی دی -DPD کمپانیPALINTESTرا باید جهت انجام آزمایش همراه با کیت کلر و پی اچ PALINTESTمورد استفاده قرار دادتا بتوان نتیجه مورد نظر رابدست آورد