کیت سختی کل 4212

کیت سختی کل 4212

کاریزاب

دسته: تست کیت آب

توضیحات

سختی آب ناشی از حضور یون های منیزیم و کلسیم است که باعث می شود صابون کف نکند.نوشیدن آب سخت باعث رسوب در کلیه و ایجاد سنگ کلیه می شود. استفاده از کیت سختی سنج یکی از روش های ساده و ارزان برای اندازه گیری غلظت یون ها در آب است. معرف های موجود در کیت با آب واکنش داده و از روی تغییر رنگ بوجود آمده میزان یون های موجود در آب مشخص می شوند

یکی از متداول ترین روش ها برای اندازه گیری میزان سختی آب استفاده از کیت سختی سنج آب است

برای اطلاع از کیفیت آب جهت شرب و یا مصارف دیگر ، بایستی سختی آن به صورت مرتب مورد آزمایش قرار گیرد

در هر کیت سختی سنج آب ، دو محلول شیمیایی به همراه یک ظرف قرار دارد که به کمک آنها می توان میزان سختی آب را محاسبه کرد