کیت سختی کل 4210

کیت سختی کل 4210

کاریزاب

دسته: تست کیت آب

توضیحات

یکی از متداول ترین روش ها برای اندازه گیری میزان سختی آب استفاده از کیت سختی سنج آب است

برای اطلاع از کیفیت آب جهت شرب و یا مصارف دیگر ، بایستی سختی آن به صورت مرتب مورد آزمایش قرار گیرد

در هر کیت سختی سنج آب ، دو محلول شیمیایی به همراه یک ظرف قرار دارد که به کمک آنها می توان میزان سختی آب را محاسبه کرد

سختی آب ناشی از حضور یون های منیزیم و کلسیم است که باعث می شود صابون کف نکند.نوشیدن آب سخت باعث رسوب در کلیه و ایجاد سنگ کلیه می شود. استفاده از کیت سختی سنج یکی از روش های ساده و ارزان برای اندازه گیری غلظت یون ها در آب است. معرف های موجود در کیت با آب واکنش داده و از روی تغییر رنگ بوجود آمده میزان یون های موجود در آب مشخص می شوند