کیت قلیائیت

کیت قلیائیت

کاریزاب 4325

دسته: تست کیت آب

توضیحات

قليائيت آب، ظرفيت کمي املاح آب براي واکنش با يک اسيد قوي تا رسيدن به پي.اچ معين مي باشد. به طور معمول قليائيت را متشکل از آنيون هيدروکسيد (OH-)بی کربنات(HCO3-) و کربنات (CO3--)مي دانند و نسبت به فنل فتالئين(pH=8/3) و متيل اورانژاندازه گيري مي کنند.

کیت قلیائیت براي اندازه گيري قليائيت آبهاي خام، تصفيه شده، ديگ بخار، سيستمهاي خنک کننده و سردکننده توصيه مي شوند.