کیت فسفات

کیت فسفات

کاریزاب 4371

دسته: تست کیت آب

توضیحات

اين کيت براي اندازه گيري مقدار سولفيت آبهاي تغذيه، ديگ بخار، سيستمهاي گرم کننده، سرد کننده و خنک کننده توصيه مي شود. يون سولفيت با حذف اکسيژن محلول درآب به يون سولفات تبديل مي شود. واکنش انجام شده خوردگي سيستمهاي حرارتي و برودتي را کاهش مي دهد..