کیت سولفیت

کیت سولفیت

کاریزاب 4340

دسته: تست کیت آب

توضیحات

این کیت برای اندازه گیری مقدارسولفیت درجاهای مختلف کاربرد دارد.

براي اندازه گيري مقدار سولفيت آبهاي تغذيه، ديگ بخار، سيستمهاي گرم کننده، سرد کننده و خنک کننده توصيه مي شود. يون سولفيت با حذف اکسيژن محلول درآب به يون سولفات تبديل مي شود. واکنش انجام شده خوردگي سيستمهاي حرارتي و برودتي را کاهش مي دهد..