کیت سختی آب های نرم

کیت سختی آب های نرم

واهب

دسته: تست کیت آب

توضیحات

کیت سنجش شیمیایی سختی کل قابلیت اندازه گیری سختی برحسب کربنات کلسیم به وسیله تیتراسیون با EDTA را در آبهای نرم را دارا می باشد