کیت دی اکسید کربن

کیت دی اکسید کربن

کاریزاب

دسته: تست کیت آب

توضیحات

کیت دی اکسید کربن :

این کيت ها براي اندازه گيري مقدار دي اکسيد کربن آزاد در آب توصيه مي شود. اندازه گيري به روش حجم سنجي در حضور شناساگر فنل فتالئين انجام مي شود