کیت اکسیژن محلول

کیت اکسیژن محلول

ِِ کیتDO

دسته: تست کیت آب

توضیحات

کیت اکسیژن محلول


اندازه گيري مقدار اکسيژن محلول (DO)در آب يک سنجش مهم و تعيين کننده در بررسي آلودگي آبها و کنترل فرآيند تصفيه آب و فاضلاب مي باشد. اکسيژن محلول آب به نحو موثري خوردگي تجهيزات صنعتي را افزايش مي دهد. ميزان اکسيژن محلول در آب و فاضلاب بستگي به فعاليتهاي شيميايي، بيو شيميايي و فيزيکي محيط آبي دارد.با استفاده از کيت اکسيژن، غلظت اکسيژن محلول در اندازه گيري مي شود