کیت اندازه گیری ازن

کیت اندازه گیری ازن

O3

دسته: تست کیت آب

توضیحات

این کیت برای اندازه گیری ازن باقیمانده آبهای آشامیدنی و استخر استفاده می شود.