کیت اندازه گیری سختی کل
کیت اندازه گیری سختی کل
کیت اندازه گیری سختی کل

کیت اندازه گیری سختی کل

واهب

دسته: تست کیت آب

توضیحات

کیت سنجش شیمیایی سختی کل قابلیت اندازه گیری سختی برحسب کربنات کلسیم به وسیله تیتراسیون با EDTA را در آبهای خام تصفیه و قلیایی دارا می باشد.