محیط کشت پپتون واتر100گرمی

محیط کشت پپتون واتر100گرمی

ایبرسکو

دسته: محیط کشت

توضیحات

محیط کشت پپتون واتر:

پپتون واتر ایبرسکو برای کشت میکروارگانیسم‌های غیر مستعد، آزمایش ایندول و به عنوان یک محیط پایه برای مطالعات تخمیر کربوهیدرات استفاده می‌شود. پپتون واتر برای استفاده در تشخیص بیماری یا سایر شرایط در انسان در نظر گرفته نشده است. این محیط کشت یک محیط رشد با هدف کلی است که می‌تواند به عنوان پایه‌ای برای مطالعات تخمیر کربوهیدرات استفاده شود. این محیط دارای سطح بالایی از تریپتون می‌باشد که برای استفاده در آزمایش ایندول مناسب خواهد بود. پپتون واتر برای مطالعه توانایی ارگانیسم برای تخمیر کربوهیدرات خاص توصیه می‌شود که به تمایز جنس‌ها و گونه‌ها کمک می‌کند. همچنین این محیط به ویژه برای سویه‌های خواستار شرایط رشد سخت و پروتکل‌های دشوار مناسب است.

پپتون واتر ایبرسکو یک محیط کشت غیرانتخابی است که می‌تواند به عنوان یک محیط غنی کننده اولیه برای رشد باکتری‌ها استفاده شود. این محیط کشت یک محیط رشد میکروبی است که از هضم پپتات بافت حیوانی و کلرید سدیم تشکیل شده است. محیط کشت پپتون واتر به عنوان یک محیط کشت رقیق کننده و غنی کننده مواد مغذی برای احیا و رشد طیف گسترده‌ای از میکروارگانیسم‌هااز جمله کرونوباکتر، انتروباکتریاسه، اشریشیا کلی و سالمونلا در تمام محصولات غذایی و خوراک و نمونه‌های آب استفاده می‌شود. پپتون واتر را می‌توان برای استفاده در سنجش تخمیر کربوهیدرات با افزودن اندیکاتور Andrade تغییر داد. این نشانگر که در pH 5.0 صورتی و در pH 8.0 زرد است، با افزودن هیدروکسید سدیم به فوشین اسیدی تا زمانی که زرد شود تهیه می‌شود.

کاربرد پپتون واتر

پپتون واتر ایبرسکو برای کشت میکروارگانیسم‌های غیر مستعد، آزمایش ایندولو به عنوان یک محیط پایه برای مطالعات تخمیر کربوهیدرات استفاده می‌شود. پپتون واتر برای استفاده در تشخیص بیماری یا سایر شرایط در انسان در نظر گرفته نشده است. این محیط کشت یک محیط رشد با هدف کلی است که می‌تواند به عنوان پایه‌ای برای مطالعات تخمیر کربوهیدرات استفاده شود. این محیط دارای سطح بالایی از تریپتون می‌باشد که برای استفاده در آزمایش ایندول مناسب خواهد بود. پپتون واتر برای مطالعه توانایی ارگانیسم برای تخمیر کربوهیدرات خاص توصیه می‌شود که به تمایز جنس‌ها و گونه‌ها کمک می‌کند. همچنین این محیط به ویژه برای سویه‌های خواستار شرایط رشد سخت و پروتکل‌های دشوار مناسب است.