محیط کشت RAPPAPORT VASSILIADIS BROTH

محیط کشت RAPPAPORT VASSILIADIS BROTH

ایبرسکو

دسته: محیط کشت

توضیحات

Rappaport-VASSILIADIS Broth; RVS Broth; Rappaport-Vassiliadis Soy Peptone Broth (acc.