محیط کشت کازئین پپتون پلی سوربات TAT Broth

محیط کشت کازئین پپتون پلی سوربات TAT Broth

ایبرسکو

دسته: محیط کشت

توضیحات

TAT Broth (Base); Casein-Peptone Lecithin Polysorbate Broth (Base)


محیط کشت پپتون کازئین پلی سوربات :

·محیط کشت کازئین پپتون لیستین پلی سوربات براث محیط کشت مایع غیر انتخابی مناسب برای شناسایی لوازم آرایش با آلودگی میکروبی

·ترکیبات این محیط کشت طبق فرموالسیون TSB با افزودن لیستین و پلی سوربیت 12 است. بنابراین، این محیط کشت

·مخلوطی است از خصوصیات مناسب رشدی که در محیط کشت TSB وجود دارد، به انضمام خاصیت ضد میکروبی و فعالیت خنثی

·سازی لیستین و پلی سوربیت 12 است. همچنین پلی سوربیت، به حالت امولسیون بودن فاز آب گریز لوازم آرایش کمک می کند و

·میکرو ارگانیسم های تحت فشار را حفاظت می کند.


دانلود فایل MSDS:

https://dl.ibresco.com/wp-content/uploads/gravity_forms/6-ca54006e1bf9ed2788e7e58e45dab002/2022/12/TAT_Broth_MSDS_ibresco.pdf