محیط کشت تی آ تی براث (بیس)

محیط کشت تی آ تی براث (بیس)

ایبرسکو

دسته: محیط کشت

توضیحات

TAT Broth (Base); Casein-Peptone Lecithin Polysorbate Broth (Base)