محیط کشت جیولیتی کانتونی براث

محیط کشت جیولیتی کانتونی براث

کیولب

دسته: محیط کشت

توضیحات

محیط کشت جیولیتی کانتونی براث :

مانتیول و پیروات موجود در محیط کشت محرک رشد استافیلوکوکوس اورئوس می باشد

تلوریت پتاسیم و گلیسین موجود در محیط کشت باعث مهار باکتری های گرم منفی در نمونه می شود

  1. شناسایی و شمارش استافیلوکوکوس موجود در مواد خوراکی

جیولیتی کانتونی براث یک محیط کشت اختصاصی برای تشخیص باکتری استافیلوکوکوس اورئوس است. این محیط کشت حاوی تلوریت پتاسیم است که از رشد دیگر باکتری های جلوگیری کرده و باعث غنی سازی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس می شود. علاوه بر تلوریت پتاسیم محیط کشت جیولیتی کانتونی براث حاوی مقداری عصاره گوشت و مخمر، مانیتول، گلیسین، سدیم کلرید و لیتیم کلرید است

ویژگی محیط کشت جیولیتی کانتونی براث

  1. مهار رشد باکتری های گرم منفی با کلرید لیتیوم موجود در محیط
  2. مهار رشد باکتری های گرم مثبت توسط تلوریت پتاسیم و گلیسین


کاربرد محیط کشت :

  1. در آزمایشگاه های صنایع غذایی جهت شناسایی و شمارش باکتری استافیلوکوکوس موجود در محصولات گوشتی

برای شناسایی استافیلوکوکوس موجود در شیر خشک