تیترازول سدیم تیوسولفات 0/1 نرمال

تیترازول سدیم تیوسولفات 0/1 نرمال

مرک

دسته: تیترازول

توضیحات

این ماده دارای محلول تیوسولفات سدیم با غلظت دقیق 0.1 مولار است که برای تیتراسیون از آن استفاده می شود. این آمپول ها برای تیتراسیون کلر مناسب هستند و از تیوسولفات سدیم برای خنثی کردن کلر در محلول ها استفاده می شود.


خصوصیات تیترازول تیو سولفات سدیم

در آمپول های با حجم مشخص به فروش می رسد.

غلظت آن 0.1 مولار است.

در واقع تیترازول تیوسولفات سدیم، تیوسولفات سدیم محلول است که برای عمل تیتراسیون از آن استفاده می شود

کاربردهای تیترازول تیو سولفات سدیم

  1. از آن در تیتراسیون و حجم سنجی ها استفاده می شود.
  2. در کامپلکسومتری استفاده می شود.
  3. عمدتا از تیوسولفات سدیم برای تیتراسیون کلر استفاده می شود. به آن آنتی کلر هم گفته می شود.