محیط کشت تریپتون واتر Tryptone water

محیط کشت تریپتون واتر Tryptone water

کیولب

دسته: محیط کشت

توضیحات

محیط کشت تریپتون واتر Tryptone water برای تشخیص اشریشیاکلی در نمونه های غذا و آب بر اساس تولید ایندول، استفاده می گردد. ممکن است برای تمایز باکتری ها از هم بر اساس تولید ایندول نیز استفاده شود. تریپتون واتر حاوی تریپتون ۱% و کلرید سدیم است به دلیل محتوای بالای تریپتوفان، تریپتون برای تشخیص ایندول تولید شده توسط باکتری مناسب می باشد.

تریپتوفان هیدرولیز شده و ایندول، اسید پیروویک و آمونیاک تولید می کند سپس ایندول می تواند با افزودن معرف کواکس یا ارلیش که حاوی یک گروه آلدهید است، شناسایی شود به این صورت که ایندول با گروه آلدهید ترکیب شده و رنگ قرمز در لایه الکل تولید می کند. کلرید سدیم برای تهیه یک محیط اسمزی مناسب به محیط اضافه می شود


دستورالعمل استفاده از تریپتون واتر:

1_۱۵گرم از پودر را در یک لیتر آب مقطر حل کرده

2_در دمای ۱۲۱ درجه به مدت ۱۵ دقیقه اتوکلاو کنید.

3_از کشت های مشخص و استاندارد جهت کنترل استفاده کنید.


فرمولاسیون تریپتون واتر (گرم / لیتر) :

Tryptone …………………………………………………………. 10.0 g

Sodium Chloride ………………………………………………… 5.0 g

نگهداری تریپتون واتر:

این محیط صرفا برای آزمایشگاه است و باید درب قوطی کاملا بسته باشد. از تابش شدید آفتاب جلوگیری شود، در محیط خشک و خنک با دمای بین ۴°C + تا ۳۰°C و رطوبت کمتر از ۶۰% قرار گیرد.