محیط کشت برد پارکرآگار100گرمی

محیط کشت برد پارکرآگار100گرمی

ایبرسکو

دسته: محیط کشت

توضیحات

محیط کشت برد پارکرآگار:محیط کشت برد پارکر آگار ایبرسکو یک محیط انتخابی برای شمارش استافیلوکوکوس اورئوس در غذاها است و اولین بار توسط بیرد پارکر گزارش شد. این محیط کشت به طور گسترده توسط نهادهای ملی و بین المللی توصیه می‌شود. گزینش پذیری با تلوریت پتاسیم و کلرید لیتیوم به دست می‌آید. فقط در صورت مشکوک بودن به گونه پروتئوس در نمونه آزمایشی، افزودن سولفامزاتین توصیه می‌شود. سدیم پیروات یک جزء حیاتی است که هم برای بازیابی سلول‌های آسیب دیده استافیلوکوکوس اورئوس و هم برای رشد بعدی آنها ضروری خواهد بود. استافیلوکوکوس اورئوس به دلیل کاهش تلوریت به صورت مستعمرات خاکستری تا سیاه یا خاکستری قهوه‌ای بر روی این محیط تشکیل می‌شود. کلنی‌های استافیلوکوکوس اورئوس با فاکتور زرده تخم مرغ توسط یک ناحیه مات احاطه شده‌اند که اغلب دارای یک ناحیه شفاف بیرونی است.


دانلود MSDS:

https://dl.ibresco.com/wp-content/uploads/gravity_forms/6-ca54006e1bf9ed2788e7e58e45dab002/2022/12/Baird_parker_agar_MSDS_ibresco.pdf