محیط کشت برد پارکرآگار

محیط کشت برد پارکرآگار

کیولب

دسته: محیط کشت

توضیحات

برد پارکر آگارbaird parker agar

برد پارکر آگار برای جداسازی و شناسایی استافیلوکوک­های کوآگولاز مثبت درآب، فرآورده های غذایی ،پوست، خاک فرآورده­های دارویی مورد استفاده قرار میگیرد.

اجزاء تشکیل دهنده محیط کشت برد پارکر آگار در جدول زیر لیست شده است:

برد پارکر آگار حاوی کازئین پپتون، عصاره گوشت و عصاره مخمر به عنوان منابع نیتروژن، کربن، گوگرد، ویتامین ها و عناصر کمیاب است.

سدیم پیروات: رشد استافیلوکوکوس اورئوس را بدون از بین بردن گزینش پذیری محیط ،تحریک می کند.

زرده تخم‌مرغ: نه تنها غنی‌سازی می‌شود، استافیلوکوک‌هایی که حاوی لسیتیناز هستند، زرده تخم‌ مرغ (لیپولیز) را تجزیه می‌کنند و نواحی شفافی در اطراف کلنی‌ها ایجاد می‌کنند.

افزودنی تلوریت: تقریباً 100% استافیلوکوک های کواگولاز مثبت قادر به کاهش تلوریت هستند که برای سویه های شفاف کننده زرده تخم مرغ سمی است که کلنی های سیاه تولید می کند.

گلیسین و کلرید لیتیوم: دارای اثر مهاری در برابر ارگانیسم‌هایی غیر از استافیلوکوکوس اورئوس هستند.

درصورت افزودن سولفامتازین به برد پارکر آگار پس از اتوکلاو(اختیاری است)، مهار تقریباً تمام پروتئوس ها انجام خواهد شد.