محیط کشت باسیلوس سرئوس آگار(MYP)

محیط کشت باسیلوس سرئوس آگار(MYP)

کیولب 100 گرمی

دسته: محیط کشت

توضیحات

محیط کشت باسیلوس سرئوس آگار(MYP) :

محیط کشت باسیلوس سرئوس(MYP) کیولب برای تشخیص و شمارش باسیلوس سرئوس در موادغذایی استفاده می شود. باسیلوس سرئوس یک باکتری گرم مثبت و میله ای شکل است و هنگامی که به مقدار زیادی در مواد غذایی وجود داشته باشد، باعث مسمومیت غذایی می شود.

  1. مهار باکتری های گرم منفی

وجود مانیتول برای تشخیص وجود یا عدم وجود باکتری باسیلوس سرئوس

·این محیط کشت هم چنین برای شمارش Bacillus cereusهم به کار می رود. زمانی که شمار این باکتری ها در مواد غذایی افزایش می یابد ، می تواند متابولیسم هایی ایجاد کند که که آن متابولیسم ها خود باعث بروز مسمومیت های غذایی می شوند.

·بافت حیوانی هضم شده پپتیک و عصاره گوشت ، منبع نیتروژن را برای میکروارگانیسم فراهم می کند.تخمیر مانیتول می تواند توسط فنول رد آشکار شود ، به این صورت که کلنی هایی که قادر به تخمیر مانیتول باشند ، کلنی های زرد تولید می کنند.

امولسیون زرده تخم مرغ به منظور تمایز تولید لسیتیناز کمک می کند که توسط یک ناحیه از رسوب سفید در اطراف کلنی ها احاطه شده است. اضافه نمودن پلی میکسین B سولفات از رشد باکتری ها گرم منفی مثل اشریشیا کلای و سودوموناس آئروجینوزا جلوگیری می کند.این محیط افتراقی اجازه می دهد که باسیلوس سرئوس از سایر گونه های باسیلوس جدا شود ، آن هم به خاطر عدم توانایی این باکتری در تخمیر مانیتول و اسپورالاسیون ضعیف آن.