TDS مترقلمی AZ 8351

TDS مترقلمی AZ 8351

برند EZ

مدل و برند:

توضیحات

TDSمتر یا سنجش مواد جامد محلول

مواد جامد محلول در آب را نشان می دهد. مواد جامد محلول در آب ممکن است مواد آلی یا غیر آلی (مواد معدنی) باشند.هرچه میزان TDS آب بالاتر باشد باعث می شود آب بو طعم ورنگ نامطلوبی به خود بگیرد. واحد سنجش TDSمیلی گرم در لیتر یا ppm است که مقداراستاندارد آن برای آب شرب 30ppm تا 90ppm می باشد

TDS Meter

مشخصات TDS متر:

پارامترهای مورد اندازه گیری TDSبراساس ppm یا میلی گرم درلیتر(mg/L)

رنج ادازه گیری 0ppm - 9990ppm

تصحیح دمایی اتوماتیک (nlf)،(lf)