کاغذ تورنسل آبی
کاغذ تورنسل آبی

کاغذ تورنسل آبی

واهب

دسته: کاغذ PH

توضیحات

در یکسری از آزمایش های شیمی تعیین اسید یا باز بودن محلول از اهمیت بالایی برخوردار است. برای تعیین PH می توان از کاغذ تورنسل استفاده نمود. کاغذ تورنسل یکی از اصلی ترین و ساده ترین آزمایش های شیمی بوده که از قدیم برای تعیین PH مورد استفاده قرار می گرفت.نام دیگر این محصول کاغذ لیتموس نیز بوده که برای سنجش و شناسایی اسیدها و بازها مورد استفاده قرار می گیرد


ویژگی های کاغذ تورنسل

کاغذ تورنسل معمولا دارای 4 بخش مختلف است که هرکدام از این بخش ها نسبت به pH حساس بوده و در بازه های حاصی از پی اچ به رنگ خاصی در می آیند. در نتیجه با مشاهده مجموعه این چهار رنگ، می توان به صورت کیفی و شاید تا حدودی کمی، پی اچ محیطی که کاغذ در آن قرار گرفته را متوجه شد.

. کاغذ لیتموس دارای دو رنگ قرمز و آبی است. از کاغذ لیتموس آبی برای محیط های اسیدی و از کاغذ لیتموس قرمز برای محیط بازی استفاده می شود. کاغذ لیتموس آبی در محیط اسیدی به رنگ قرمز و کاغذ لیتموس قرمز در محیط بازی به رنگ آبی در می آیند. محلول هاب خنثی رنگ کاغذ تورنسل را تغییر نمی دهد.