کاغذ pH 14-0 مرک

کاغذ pH 14-0 مرک

کد 109535 مرک 100 عددی

دسته: کاغذ PH

توضیحات

کاغذ pH 14-0 مرک یک نوع معرف می باشد که میزان اسیدی، بازی و یا خنثی بودن یک محیط و ماده را از طریق تغییر رنگ عموما به رنگ های قرمز و نارنجی نشان می دهد که در بیشتر آزمایشگاه ها از آن استفاده می شود، این کاغذ دارای نام های دیگر مانند کاغذ پ هاش یا کاغذ پی اچ نیز می باشد


pH یک ماده در مقیاسی مابین اعداد صفر تا ۱۴ می باشد که عدد ۷ نشان دهنده خنثی بودن آن می باشد

اعداد زیر هفت نشان دهنده محیط اسیدی می باشد

اعداد بالای هفت محیط بازی می باشد

با توجه به جدول رنگ ها در پشت بسته ، از پر رنگ تر شدن کاغذ ، می توان به شدت اسیدی یا قلیایی بودن محیط پی برد