کاغذصافی واتمن کد 40

کاغذصافی واتمن کد 40

بدون خاکسترashless

توضیحات

کاغذ صافی واتمن :

کاغذصافی واتمن کاغذی نیمه‌تراوا است که مانع عبور هوا یا مایع در راستای عمودی می گردد یا به عبارتی دیگر سد ایجاد می کند و مایهٔ غربال شاره می‌گردد.

از این محصول عموما در آزمایشگاه ها جهت جداسازی ذرات جامد از مایع استفاده می شود. همینطور برای جداسازی ذرات شن از آب نیز به کار می رود. کاغذ صافی خواص متنوعی دارد. پارامترهای مهم عبارتند از توانایی ترشوندگی، تخلخل، دبی حجمی، بازده، سازگاری، جداسازی ذره و ظرفیت کاغذ صافی می باشد.

دو مکانیزم فیلتراسیون با کاغذ، یکی سطحی و دیگری حجمی وجود دارد. با فیلتراسیون حجمی میزان زیادی از ذرات در حجم کاغذ و با فیلتراسیون سطحی، ذرات در سطح کاغذ جدب می شوند.

کاغذصافی واتمن را براساس میزان تخلخل و سرعت نفوذ آب طبقه بندی می کنند. که بر این اساس معمول ترین آن عبارت است از: بافت ریز، بافت متوسط، بافت درشت.

1- بافت ریز: از بافت ریز کاغذ صافی واتمن برای صاف کردن رسوب های خیلی ریز استفاده می‌کنند. واتمن 42 و 44  نمونه ای‌ از این نوع کاغذ صافی می باشد.

2- بافت متوسط: از بافت متوسط کاغذ صافی واتمن برای صاف کردن رسوب های حاوی دانه‌های متوسط استفاده می‌شود . برای این منظور واتمن 40 به کار می رود.

3- بافت درشت : کاغذ صافی با بافت درشت جهت صاف کردن رسوب های دانه‌ درشت‌ و رسوب های ژلاتینی مورد استفاده ‌قرار می‌گیرد. واتمن 41 نمونه ای از این کاغذ صافی می باشد.


ویژگی کاغذ صافی

  1. توانایی ترشوندگی
  2. تخلخل
  3. جداسازی ذره

موارد مورد استفاده کاغذ صافی

  1. فیلتراسیون
  2. جداسازی ذرات جامد از مایع
  3. خالص سازی