رک ارلن و بالن(آب چکان)

رک ارلن و بالن(آب چکان)

لوازم آزمایشگاهی

توضیحات

رک خشک کن آزمایشگاهی یا آب چکان آزمایشگاهی در آزمایشگاه جهت قرار دادن ظروف و شیشه آلات بعد از شستن استفاده می شود.