تیترازول بافر7 مرک

تیترازول بافر7 مرک

کد 109887 مرک

دسته: تیترازول

توضیحات

تیترازول بافر 7 مرک

پس از رقیق سازی تا 500 میلی لیتر در بالن ژوژه، همراه با بافرهای دیگر برای کالیبراسیون دستگاه ph متر استفاده می شود.

تیترازول بافر7 مرک اصل موجود بوده واز ترکیه وارد می شود