تیترازول بافر 4 مرک
تیترازول بافر 4 مرک

تیترازول بافر 4 مرک

کد109984 مرک

دسته: تیترازول

توضیحات

تیترازول بافر 4 مرک

پس از رقیق سازی تا 500 میلی لیتر در بالن ژوژه، همراه با بافرهای دیگر برای کالیبراسیون دستگاه ph متر استفاده می شود.

تیترازول بافر 4 مرک اصل موجود بوده واز ترکیه وارد می شود