هایساید اس آی - (25) - 500 میلی

هایساید اس آی - (25) - 500 میلی

محلول ضدعفونی کننده آماده مصرف سطوح شرکت به بان شیمی

توضیحات

هایساید SI-25 محلول ضدعفونی کننده سریع الاثر و قدرتمند فاقد الکل میباشد که اختصاصا برای انواع سطوح و تجهیزات حساس حساس به الکل فرموله شده است.

پاک کننده و ضدعفونی کننده همزمان سطوح

دارای اثرات ضدمیکروبی وسیع الطیف

سازگار با محیط زیست

سازگاربا انواع سطوح و تجهیزات مختلف

بدون ایجاد مقاومت میکروبی


ترکیبات :

هیدروژن پراکساید ،دی دسیل دی متیل آمونیوم کلراید،پایدار کننده،بازدارنده خورندگی و آب دیونیزه