محلول کلرید پتاسیم 3 مولار

محلول کلرید پتاسیم 3 مولار

100ccواهب

توضیحات

پتاسیم کلراید(سه مولار) یک ترکیب نمک هالیدی با فرمول KCl و جرم مولی 74.55 g/mol است. این محصول همان پتاسیم کلراید حل شده است که غلظت آن برابر 3 مولار است. از این محلولمی‌توان برای تولید ترکیبات فلز پتاسیم از طریق فرایند تولید الکترولیتی استفاده کرد.

در الکترود ها جهت ثابت نگهداشتن محلول داخل الکترود

محلول کلریدپتاسیم 3 مولاربرای مرطوب نگهداشتن و نگهداری الکترود دستگاه pH متراستفاده میشود.

نگه داری یک pHمتر به انواع الکترود به کار رفته در آن بستگی دارد و صحیح تر آن است که حتما طبق دستورالعمل گفته شده توسط شرکت سازنده نگهداری شود. اما آن چه که رایج است از محلول مولار پتاسیم کلراید برای مرطوب نگه داشتن سطح الکترود استفاده می شود. بنابراین بهتر است پس از مدت زمان مشخص محلول ها حتما با محلول های تازه جایگزین شوند تا الکترود کارایی خود را حفظ کند


یکی از اشتباهات رایجی که وجود دارد خشک نگه داشتن الکترود است که منجر به بی اثر شدن الکترود نسبت به واکنش های صورت گرفته در محیط نمونه می شود. در نتیجه pH به درستی محاسبه نمی شود و عملکرد آن مختل می گردد. همچنین نگه داری و مرطوب نگه داشتن الکترود در محلول های خنثی همانند آب دیونیزه، محلول های غیر یونی و یا دارای اسمز معکوس اشتباهات جبران ناپذیری در اصول نگه داری الکترود ها به شمار می آیند.

چرا که داخل الکترود ها از محلول های کاملا یونی مانند پتاسیم کلرید پر شده اند و در غشا مرطوب پر از یون است. در این حالت برای ایجاد تعادل، الکترود مدام یون های خود را از دست می دهد و یون ها به داخل محلول خنثی نگهداری نفوذ می کنند

نگه داریPh متر به انواع الکترود به کار رفته در آن بستگی دارد و صحیح تر آن است که حتما طبق دستورالعمل گفته شده توسط شرکت سازنده نگهداری شود.


نحوه عمل الکترود ها به این صورت است که با انجام واکنش های اکسایش و کاهش در سطح الکترود ها، تغییر ولتاژی به وجود می آید که منجر به تعیین محلول نمونه می شود. .

الکترودی که در سطح آن عمل اکسایش انجام میگیرد، کاتد و الکترودی که در آن آن کاهش انجام می شود، به نام آند نام گذاری شده اند. داخل الکترود های شیشه ای یک تیغه فلزی وجود دارد و از محلول پتاسیم کلراید پر شده است. با رعایت چند نکته ساده می توان مدت زیادی از الکترود های حساس pH متر به راحتی استفاده کرد بدون آن که دچار فرسودگی شوند