شیشه درپیچ دارفلزی(شیشه مک کارتی)

شیشه درپیچ دارفلزی(شیشه مک کارتی)

لوازم آزمایشگاهی

توضیحات

شیشه درپیچ دار دارای انواع متفاوتی می باشد.این تفاوت در شکل، جنس و لوازم جانبی آنها از جمله درب یا درپوش می باشد. شیشه درپیچ دار فلزی در حوزه های متفاوتی مورد استفاده قرار می گیرد. به صورت کلی می توان گفت که این شیشه نیز مشابه لوله های آزمایش شیشه ای هستند اما طراحی آنها به گونه ای می باشد که دارای انتهای تخت بوده که بدون نیاز به پایه نگهدارنده یا رک می توانند روی سطحی قرار بگیرنداین ظروف شیشه ای دارای اندازه های متفاوت می باشند که با توجه به نوع کاربرد مورد استفاده قرار می گیرند


ویژگی شیشه درپیچ دار فلزی

مناسب جهت نگهداری نمونه های پودری

موارد استفاده شیشه درپیچ دار فلزی

مخلوط کردن مواد بدون احتمال بیرون ریختن