مه پاش راینوجت PRO
مه پاش راینوجت PRO

مه پاش راینوجت PRO

شتابگران فناوری گلستان

توضیحات

راینوجت یک فناوری و اختراع ثبت شده موثر و دوست دار محیط زیست است که بدون استفاده از سوختهای فسیلی مواد ضدعفونی داروها و سایر محلولها را به روش مه پاشی گرم در فضا پخش می.کند ذرات ریز شده( کوچکتر از ۱۰ )میکرون در این روش باعث اثر بخشی بیشتر کاهش مصرف مواد و جلوگیری از افزایش رطوبت و خیس شدن محیط شده است. این روش طبق استانداردهای سخت گیرانه کنترل عفونت مورد آزمون قرار گرفته و اثربخشی آن تایید و تضمین شده است.

این فناوری در قالب دو دستگاه پرتابل و ثابت در حال ارائه و توسعه است.


اثر بخشی

راینوجت محصولات خود را به طور کامل بر اساس استانداردهای شناخته شده مورد آزمون قرار داده و اثربخشی آن را تضمین می کند. در همین راستا، عملکرد دستگاه براساس استاندارد سختگیرانه 2013-NFT72 که شاخصی برای اثربخشی تجهیزات ضد عفونی پاششی در هواست ، مورد بررسی قرار گرفته است.


اثر بخشی بر روی بیش از ۹۹,۹۹۹٪ در از بین بردن میکروارگانیزمها و پوشش %۱۰۰ فضای مورد استفاده