جای پی پت گردان

جای پی پت گردان

لوازم پلاستیکی آزمایشگاهی

دسته: رک پی پت

توضیحات

جای پی پت گردان یا رک گردان برای نگه داری پیپت ها مناسب هستند، زیرا پیپت های شیشه ای بدلیل بلند بودن و در معرض شکستن قرار داشتن بهتر است بصورت ایستا از آنان نگهداری شود.