بالن گازشور 250 میلی

بالن گازشور 250 میلی

لوازم آزمایشگاهی

توضیحات

از این نوع بالن برای اشباع کردن مایع با گاز و یا خشک کردن گاز استفاده میشود