بافر10- 100 میلی

بافر10- 100 میلی

واهب

توضیحات

بافرها محلول هایی آبی هستند که از ترکیب یک اسید ضعیف و باز ترکیبی آن یا بالعکس(باز ضعیف و اسید ترکیبی آن) شکل گرفته است. محلول های بافر میتوانند تا حد خیلی خوبی pH محیط را ثابت نگه دارند. کاربرد این محلول ها بسیار زیاد است و در صنعت، آزمایشگاه و کاربردهای زیستی استفاده میشوند.

بافرها در غالب موارد به محلول ها با مقادیر مناسب اضافه میشوند تا از تغییرات زیاد و ناگهانی پی اچ جلوگیری کنند. البته لازم به ذکر است که بافرها دارای ظرفیت خاصی برای بافر کردن هستند که به آن “ظرفیت بافری” میگویند.

اجزای تشکیل دهنده این محلول بافربوریک اسید، سدیم هیدروکسید وپتاسیم کلرید هستند که پی اچ آن در محدود 10 ثابت خواهند ماند. این بافر در محدوده بازی قرار دارد.

لارم به ذکر است که این محلول بافری بهترین عملکرد را در دمای 25 درجه سانتیگراد و محلول آبی خواهد داشت.

ویژگی های محلول بافر پی اچ 10

  1. مقدار دقیق هرکدام از اجزای تشکیل دهنده برای ثابت نگه داشتن pH
  2. ممانعت نسبت به تغییر پی اچ در برابر اضافه شدن مقادیر کم از اسید و باز
  3. تغییر جهت واکنش با اضافه شدن اسید یا باز به سمت تعادل
  4. این محلول یک بافر بازی است.

کاربردهای محلول بافر پی اچ 10

  1. ثابت نگه داشتن پی اچ برای فعالیت صحیح آنزیم ها(بدلیل اینکه آنزیم ها با تغییر پی اچ عملکردشان را از دست میدهند.)
  2. ثابت نگه داشتن پی اچ برای عملکرد صحیح برخی از میکروارگانیسم ها
  3. کالیبراسیون پی اچ مترها
  4. مهیا کردن شرایط رنگرزی پارچه ها
  5. انتقال انواع مختلفی از آنزیم ها و مواد ارگانیک(بیشتر منظور موادی است که دارای پروتئین هستند)
  6. کنترل کردن سرعت واکنش های شیمیایی