آب مقطر 4 لیتری

آب مقطر 4 لیتری

پت

دسته: متفرقه

توضیحات

آب مقطر:

آبی است که ناخالصی آن به شیوه تقطیرگرفته شده باشد. در این شیوه آنراجوشانده وبخارآب را به ظروف دیگری انتقال می‌دهند. دمای چوش در آب چکیده پایین‌تر از آب معمولی است.آب مقطر در آزمایشگاه ها و صنعت و.... استفاده می‌شود.

برچسب‌ها: