هیدرومتر و شیرینی سنج 3 کاره
هیدرومتر و شیرینی سنج 3 کاره

هیدرومتر و شیرینی سنج 3 کاره

ابزارآلات آزمایشگاهی

توضیحات

هیدرومتر و شیرینی سنج

قابلیت چگالی‌ سنج 982 1169 و شیرینی سنج brix از 0 تا 35 درصد و تخمین پتانسیل الکل سازی (سنجی) از 0 تا 20 درصد

مشخصات شیرینی سنج سه کاره:

درجه بندی: سه نوع (هیدرومتری – قند سنجی – پیش بینی میزان الکل)

درجه بندی بخش هیدرومتر : از ۹۸۲ تا ۱۱۶۰ قابل تشخیص است و هر خط کوچک ۲ واحد میباشد.

درجه بندی بخش قند سنج : از ۰ تا ۳۵ درصد که هر خط کوچک آن نیم درصد و هر خط کامل آن ۱ درصد میباشد.

درجه بندی بخش الکل سنج : از ۰ تا ۲۰ درصد که هر خط آن معرف ۱ درصد میباشد.

ساختار: آنالوگ (چشمی بایست قرائت شود)

جنس بدنه: شیشه

طول: بین ۲۶ تا ۲۷ سانتیمتر

طول بخش مدرج شده: ۹ سانتیمتر

ضخامت۱.۵ سانتیمتر در بخش پایینی و ۷ میلیمتر قسمت بالایی