الکترود شیشه ای PH متر
الکترود شیشه ای PH متر

الکترود شیشه ای PH متر

SENTEK

توضیحات

درسنجش­های الکتروشیمیایی، الکترود یکی از مهمترین اجزای یک سلول الکتروشیمایی است. الکترود ، تیغه‌ای فلزی است که با الکترولیت در تماس بوده و باعث انتقال الکترون از مواد داخل سلول( مواد عمل کننده ، یونیزه کننده و … ) به مدار خارجی و یا از مدار خارجی به مواد می‌شود.

واکنش­های اکسایشی و کاهشی در سطح الکترودها صورت می‌گیرد. الکترودی که در آن ، عمل اکسایش صورت می‌گیرد، کاتد نام دارد. الکترودها را بوسیله رابط­ های فلزی که عبور جریان الکتریکی را بین آنها ممکن می‌کنند، به هم وصل می‌کنند. وقتی الکترولیت­های ناحیه کاتدی و آندی از لحاظ نوع و یا غلظت ، تفاوت داشته باشند، باید آن­ها را بوسیله رابطی از الکترولیت­ها به یکدیگر مربوط کرد تا هم جریان کامل شود و هم از اختلاط الکترولیت­ها جلوگیری شود.

یکی از کاربردهای الکترودها، برای سنجش PH است، که برای تعیین قدرت اسیدی یا بازی یک نمونه مورد استفاده قرار می­گیرد، اجزای آن از یک الکترود اپوکسی یا شیشه ای و یک الکترود رفرانس تشکیل شده است.


الکترود در دستگاه pH متر وسیله ایست که همیشه با مواد شیمیایی شدیدا اسیدی یا قلیایی استفاده میگردد. لذا در زمان خرید الکترودهای pH متر بسیار باید دقیق بود .

در اکثر آزمایشگاهها و مراکز آموزشی به علت سهل انگاری اپراتور ها به چند دلیل الکترودها از بین میرود که بیشترین آسیبی که به الکترودها پیش میاید شکسته شدن نوک الکترود است که متاسفانه قابل ترمیم نیست لذا همیشه الکترودهای خود را روی پایه الکترود نگهداری کنید.

دومین چیزی که باعث از بین رفتن الکترودهای pHمتر میگردد. استفاده نکردن از محلول پتاسیم کلراید سه مولار میباشد . باید توجه داشته الکترودهای pH همیشه باید نوک آنها پس از پایان کار در محلول پتاسیم کلراید سه مولار قرار داد.