BOD متر جیوه ای 6 خانه
BOD متر جیوه ای 6 خانه

BOD متر جیوه ای 6 خانه

با انکوباتور یخچال دار سرخود برند WTW

توضیحات

BOD متر جیوه ای 6 خانه


پارامتر BOD به معنای اکسیژن مورد نیاز بیولوژیکی می باشد و شامل بخشی از آلاینده های آلی است که باکتری ها قادر به تجزیه آن ها هستند.

به عبارت دیگر می توان گفت اکسیژن خواهی بیوشیمیایی (BOD)، عبارتی است برای مقدار اکسیژنی که برای تجزیه بیولوژیکی ترکیبات آلی موجود در نمونه پساب مورد نیاز است.

این پارامتر در کنار اکسیژن خواهی شیمیایی (COD) از جمله مهم ترین معیارهای سنجش و آنالیز کیفیت آب و فاضلاب می باشند.

مقدارBOD اکثر اوقات به صورت میلی گرم های اکسیژن مصرف شده در هر لیتر نمونه در طول ۵ روز انکوباسیون در دمای ۲۰ درجه ی سانتیگراد بیان می شود.