کیت کلر و پی اچ (pH)

کیت کلر و پی اچ (pH)

کاریزاب

دسته: تست کیت آب

توضیحات


براي کنترل بهداشت عمومي و فردي لازم است، پي.اچ و کلر آب را به طور روزانه کنترل شود.