لوله دورهام

لوله دورهام

لوازم آزمایشگاهی

توضیحات

لوله دورهام یک وسیله شیشه ای برای استفاده در آزمایشگاه است که پایین آن مدور بوده و برای مطالعه روی میکروب ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این لوله گازهایی که میکروب ها آزاد می‌کنند را جمع آوری کرده و در خود نگه می‌دارد


کاربرد لوله دورهام چیست؟

لوله دورهام با توجه به شکل ظاهری و سطح مدور پایینی خود مناسب برای مطالعه و بررسی روی گازها است

شرایط محیط کشت

بعد از آشنایی با کاربرد این لوله ها لازم است که شرایط استفاده از آنها را به درستی مهیا کنیم

شرط استفاده از لوله دورهام برای آزمایش اینست که محیط کشت مناسب را ایجاد کرده باشید

محیط کشت در واقع مجموعه موادی است که برای تامین غذا و رشد میکروب یا باکتری مورد آزمایش، لازم هستند

بعد از آشنایی با کاربرد این لوله ها لازم است که شرایط استفاده از آنها را به درستی مهیا کنیم


یک محیط کشت باید شرایط زیر را داشته باشد:

انواع مختلف و لازم غذا برای تامین رشد و نمو میکروب ها باید وجود داشته باشد

غلظت مواد محلول باید به مقدار مناسب باشد تا شرایط تخمیر در لوله دورهام به درستی انجام شود

مواد غذایی برای رشد باکتری ها باید PH مناسبی داشته باشند

مواد مورد استفاده باید قابلیت استریل داشته باشند و در عین حال بتوان از آنها بدون از دست رفتن ارزش غذایی مجددا استفاده نمود.

همانطور که میدانید محیط کشت ها در انکوباتور آزمایشگاهی کشت میشوند

عموما این گازها توسط یک عامل جانبی که دچار واکنش شیمیایی شده است، تولید می‌شوند


به صورت کلی کاربردهای آن عبارتند از

•بررسی تخمیر لاکتوزها

•بررسی تولید گاز ناشی از تخمیر میکروب ها

•جمع آوری گاز حاصل از باکتری ها